علامات قیامت

 1-ظهورالات موسیقی وحلال کردن انها

2- مســاجد آراسته شده،محل گفتگوی اُمور دُنیوی می شوند.

3- عمل کردن بر دین با نگهداشتن اخگر برابر میشود و فتـنه های بزرگ آشــکار می گردند.

4- بیگانگی از اســـلام.

5- هر زمان بعدی از زمان قبلی بدتر خواهد بود.

6- کفر بیش از حد زیاد میشود.

7- یک جماعت همیـــشه بر حق قائم می شود و مجددان دین بار بار خواهند آمد.

8- مســـلمانان هرگز ختم نخواهند شد.

9- منکران حدیث پیدا خواهند شد.

10- عقاید نو و احادیث جدید رایج میشود.

11- قرآن وســـیلۀ برای امرار معاش میشود.

12- مـــسلمانها زیاد میشوند امّا بی فایده خواهند بود.

13- مســـلمانهامالدار میشوند امّا دیندار نمی شوند.

14- دروغ عمومیت پیدا میکند و رایج میشود.

15- مردان کم می شوند و زنان به قدری زیاد خواهند بود که یک مرد پنجاه زن را ســر پرستی می کند، شــرابخوری و زنا زیاد خواهد شد.

16- علم از میان برداشــته خواهد شد.

17- عُمر ها بی برکت خواهد شد.

18- بخل عمومیت پیدا می کند و قتل و کُشــتار گســترش می یابد.

18- نام شراب را عوض میکنند و حلالش میدانند.

19- ســــودعام می شود و در حلال و حرام اعتـنا نمی شود.

20- ربا(سود) عمومیت پیدا میکند.

21- از چرب زبانی پول جمع آوری خواهد شد.

22- پیشوایان گمراه کنـــنده و پیغمبران دروغین پیدا خواهند شد.

23- دامنۀ ظلمت، قتل،گســـــترش خواهد یافت.(حضرت محمد (ص) قسم خورده و ارشاد فرمود: دنیا خاتمه نخواهد یافت تااینکه چنین زمانی بر مردم خواهد آمد که قاتل را علم نخواهد بود که چرا کُشتم و نه مقتول میداند که چرا کُشته شدم ).

24- امانت داری از میان برداشته خواهد شد.

25- بر ســـاختمانهای بلند افتخار کرده میشود و افراد نالایق حکمران میشوند.

26- بادسـُرخ و زلزله ظاهر میگردد و صّورتها مســخَ میشوند و از آسمان ســنگ می بارد.

27- از امامت نمــاز فرار خواهند کرد.

28- زنان برهنه مردان را به طرف خود مائل می کنــند.(سر هایشان مانند کوپان شتر خواهد بود)

29- زنانی پیدا میشـــوند که  با پوشــیدن لباس،برهنه خواهند بود.

30- دوســتان ظاهری و دشــمنان باطنی پیدا خواهند شد.

31- عابدان ریّاکار و روزه داران خام پیدا میشوند.

32- ظالمان را ظالم گفتن و راه نیکیها  را نشـــان دادن و از بدیها منع کردن متروک خواهد شد.

33- در زمانۀ آخر این امت چنـان مجاهدین و مبلغانی پیدا می شوند که اجر شــان برابر اجر صحابه خواهد بود.

34- کســانی پیدا خواهند شد که محبت ایشــان با رسول الله(ص) بی انتها خواهد شد.

35- درنده ها و بعـضی چیز های دیگر تکلم خواهند کرد.

36- روزی میـآید که فقط مال کارآمد خواهد شد.

37- ســتون طلائی و نقرۀ ظاهر میشود.

38- تمنای مّوت کرده میشود.

39- مال زیاد خواهد شد.

40- پیغــمبران دروغگوی ظاهر خواهند شد.

41- زلزله بســـیار خواهد شد(قیامت نخواهد آمد تا اینکه علم از دنیا برچیده میشود و پس از آن زلزله بسیار خواهد آمد.)

42- صّورتها مسخَ خواهند شد.(این وقتی خواهد بود که مردم شراب زیاد می نوشند و زنان آوازخوان و (رقاصه) را نگاه میکنند و اسباب ساز و آواز را استعمال میکنند)

43- امّت محمـّدیه (ص) از یهود،نصارا،فارس و روم پـیروی می کنند.

44- هرشـخصی رأی خود را ترجیع داده خواهشــات نفس را پــیروی میکند.

45- قیامت بر پا نخواهد شد تا اینکه یک شخص از قبـیلۀ قحـطان(اهل یمن) ظاهر میگردد(بســـبب اقتدار و حکومت)که مردم را با عصای خود می راند و همچنان روایت شده که:شب و روز دنیا به پایان نخواهد رسـید تا اینکه یک شخص "جهجاه" نامی  پادشاه گردد که از نسل غلامان خواهد بود.

46- میوه جات کم میشـــــــــــــوند.

47- پیــش از همه ملخ هلاک خواهد شد.

48- صلح و جنگ با عیســــوی ها آغاز میگردد.

49- حضرت مهدی(ع) ظهور میکــــند(رسول الله (ص) فرموده است:"مهدی از من خواهد بود در حالی میآید که چهرۀ او خوب روشن (نورانی) است و بینی اش نسبتاََ بلند می باشد"{در بعضی روایات آمده است که نام پدر مهدی (ع) نام پدر حضرت محمد(ص) میشود یعنی عبدالله} و همچنان حضرت محمد (ص) فرموده است" مهدی (ع) از نسل من و از اولاد فاطمه خواهد بود").

علامات قرب (نزدیک) قیامت

50- جنگ مهدی (ع) با کفار، آغاز و خروج دجال و نزول حضرت عیـسی (ع)از آسمان(زمانیکه حضرت عیسی (ع) از آسمان میآید خود را بحیث امت حضرت محمد (ص) معرفی میکند).

51- ذکر فســاد دجّال در دنیا و کُشته شدن او بدســت عیسی(ع).

52- وفات حضّرت مهدی(ع) و  امیر شـــدن حضّرت عیــسی (ع).

53- بردن حضّرت عیـــسی (ع)مســـلمانان را به کوه طور و بیرون آمدن یاجوج و ماجوج.

54- وفات حضرت عیسی (ع).

55- اســلام آنچنان ضعیف و محو میــشود که حتّی این هم دانســته نمی شود که نماز و روزه چه چیز اســـت و حج و زکّات چه چیز،و گروهی از مردان و زنان سالخورده باقی می مانند و می گویند         "ما پدران و نیاکان خود را دیده ایم که بر کلمۀ (لا اله الا  الله) بوده اند و ما هم این کلمه را می خوانیم"  لذا آنها از این بیشتر، هیچ چیز نخواهد دانست.

56- پدید آمدن دود (چنان دودی خواهد بود که تمام فضا را از مشـــرق تا مغرب مکدر خواهد کرد و مدت آن تا چهل روز خواهد بود ،از اثر آن دود ، مؤمنان را تکلیفی مانند زکام محــسوس میشــود و کافران بی هوش میگردند).

57- دابة اّلارض (یعنی چنان جانوری از زمین بیرون می آید که بر پیشانی مؤمنان خط نورانی می کشد و بر بینی یا گردن کُفّار مُهر سیاه می زند).

58- طلو ع آفتاب از مغرب.

59- فرو رفتن در زمین(یعنی دو سه جا مردم در زمین فرو برده خواهند شد:یکی در زمین مشرق،دوّم در زمین مغرب وسوم در جزیرۀ عَرب).

60- بیرون آمدن آتش از یمن(این آخرین علامت است که با قیا مت نزدیک خواهد بود،بعد از این حالت سه الی چهار سال می گذرد که قیامت بر پا میگردد.

61- بادی که مردم را به دریا می افگند.

62- قرآن کریم در یک شــب غائب خواهد شد،حتّی از قلبهای مسلمانها و یک آیة هم در زمین باقی نخواهد ماند بعد از این حالت سه الی چهار روز می گذرد که قیامت بر پا میگردد.

63- قیامت وقتی بر پا خواهد شـــد که خواننده ها و اســباب موسیقی مشهور شوند، و شــرابخوری زیاد شود.  

      --- وقتیکه مردم از حضرت محمد(ص) راجع به قیامت دریافت کردند از جانب الله(ج) حکم آمده است که:

بگو که علم آن نزد پروردگار من است و اوست که قیامت را در وقت آن ظاهر میکند بسیار سنگین    

است در آسمانها وزمین، ناگاه بر شما واقع خواهد شد.

خواهران  و برادران مسلمان اگر اکثر این علامات به وقوع پیوسته است پس بدانید که دیگر از علامات

هم به حقیقت خواهد رسید. 

 

 


 گرفته شده از احادیث شریف از کتاب (علامات قیامت)

مؤلف کتاب( مولانا محمد عاشق الهی بلند شهری (رح))

مترجم کتاب(حاج محمد سربازی (رح)
/ 0 نظر / 18 بازدید