شگفتی
ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

درزندگی.دوچیزافسونم میکند.یکی خدایی که نمیبینم  ولی میدانم که هست .دوم اسمانی که میبینم ولی میدانم که نیست